PERMÍS DE MATERNITAT

. Té una durada de 16 setmanes ininterrompudes ampliables a dues setmanes més per cada fill en alguns casos: part, acolliment o adopció múltiple.

. L’altre progenitor/a pot fer ús de tot el permís de maternitat sempre que tingui la guarda legal del fill/a.

. Filiació biològica:  el període de permís pot començar abans o després del part.

. Adopció o acolliment: el període del permís computa a partir de la sentència judicial.

. Adopció internacional: el permís pot començar fins a 6 setmanes abans.

. Distribució temps permís: requereix l’acord entre la persona que gaudeix del permís de maternitat i l’òrgan competent per a la concessió del permís.  En cas de filiació biològica la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part.

. Compatibilitats: el permís de maternitat a temps parcial és compatible amb els permisos de lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

. L’altre progenitor: pot gaudir d’una part determinada i ininterrompuda del permís a opció del progenitor que gaudeix del permís de maternitat.

. Compartició del permís: els progenitors poden compartir el permís de maternitat de manera simultània o successiva. En cas de filiació biològica, si s’opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la 6a setmana posterior al part i sempre que, en el moment que es faci efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.

. Revocació: l’opció escollida pels progenitors perquè un dels dos gaudeixi d’una part del permís pot ser revocada en qualsevol moment si esdevenen fets que ho fan inviable.

 

TRÀMITS D’UN FILL/A A CATALUNYA

  1. Impresos de l’Hospital

Us els donaran unes hores després del part

  1. Alta del nadó al registre civil

Cal censar el nadó a la ciutat on ha nascut o a la que viurà.

  1. Baixa per maternitat al metge de capçalera
  2. Demanar certificat a l’empresa de la mare i a la del pare

Necessaris per al permís de maternitat/paternitat

  1. Alta al padró municipal
  2. Tràmits a la seguretat social

Prestació de maternitat, prestació de paternitat i afiliació del nadó.

  1.  Targeta sanitària i assignació del pediatre

Us podeu dirigir al Centre d’Atenció Primària (CAP)

  1. Incloure al nadó en una mútua privada (opcional)
  2. Deduccions d’hisenda.

Ajut mensual de 100€ fins que el nen/a té 3 anys.

Més informació:

http://www.tramitsnaixement.com/